KÜLTÜREL MİRASI KORUMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 –  Derneğin Adı: “Kültürel Mirası Koruma Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2 – Kültürel Mirası Koruma Derneği, kültürel miras konusunda duyarlı olan kişiler tarafından oluşturulmuştur. Dernek, Türkiye’de kültürel miras alanındaki faaliyetlerin etkinleştirilip geliştirilmesini sağlamayı; uluslararası ve Türkiye’de bu konularda çalışmalar yapan  kişi, kurum ve kuruluşlar ile birlikte ortak çalışmalar ve projeler yürütmeyi amaçlar, bugünkü Türkiye sınırları içinde geçmişte yaşamış olan tüm toplumlarının oluşturduğu eserlerin korunması ve geleceğe taşınması gerekliliğini savunur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

Madde 3 – Dernek, doğrudan ve üye kuruluşların çalışmaları yoluyla:

 1. Türkiye’de kültürel miras alanının çeşitli kesimlerinin UNESCO tanımlarına uygun bir kültürel miras kavramı çerçevesinde bütünleşmesi,
 2. Türkiye’de kültürel miras alanının çeşitli kesimlerinin ortak bir kültürel mirası koruma kavramı etrafında bütünleştirilmesi, 
 3. Türkiye’de bu alanlarda çalışan kişi, kurum ve kuruluşlar arasında daha güçlü bir iletişimin sağlanması,
 4. Kültür politikalarının kültürel mirası koruma doğrultusunda etkilenmesi, koruma standartlarının yükseltilmesi, 
 5. Kültürel miras alanında Türkiye’deki entelektüel ve mesleki birikimlerin ülkemizdeki uygulamalara aktarılması,
 6. Türkiye’deki kültürel miras uygulamalarının uluslararası meslek ve ilgi çevreleriyle paylaşılması,
 7. Dernek ile benzer amaçlar için çalışan uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlar ile ortaklıklar kurulması,
 8. Türkiye’de tüm vatandaşlara kültürel miras alanında daha geniş ve sistemli eğitim olanaklarının sağlanması,
 9. Kitle iletişim yollarıyla kültürel miras farkındalığının yükseltilmesi, alanlarında bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışır.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek “Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri” bölümünde sıralanan amaçlarla doğrudan ya da üye kuruluşları aracılığıyla:

 1. Bugünkü Türkiye sınırları içinde geçmişte yaşamış olan topluluklar yaşamış olan toplulukların yaratmış oldukları eserlerin korunmasına, geleceğe taşınmasına yardımcı olmak ve bunların ülkenin zenginliği ve tüm insanlığa ait bir kültürel miras olduğunu anlatmak,
 2. Bugünkü Türkiye sınırları içinde geçmişte yaşamış olan topluluklar kültürel mirasımızın önemli parçalarından olan korunmasız ve tahrip olma tehlikesi altında bulunan mimari eserleri belgelemek ve bu eserlerin risk analizlerini yapmak,
 3. Söz konusu eserlerin ve yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılması için, halkı bilinçlendirmek, yerel ve ulusal yetki sahiplerinin dikkatlerini konuya çekmek ve kültürel mirasa sahip çıkabilecek bir kamu bilinci yaratmak,
 4. Yapılacak restorasyon çalışmalarında akademik birikim sahibi kişi, kurum ve kuruluşlar ile uygulamacılar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak,
 5. Taşınmaz kültürel miras varlıkları konusunda kapsamlı saha araştırmaları ve envanter çalışmalarını yapmak, belirlenen bölgelere araştırma gezileri düzenlemek, eserlerin bugünkü durumlarını tespit etmek ve görsel olarak belgelemek,
 6. Kültürel miras konusuyla ilgili söyleşiler; çocuklara ve gençlere yönelik atölye ve etkinlikler yapmak, yaratıcı gençliğin kültürel miras alanında çalışan kurumlar ve uzmanlarla bağlantı kurmasını ve bu alanlardaki mesleki fırsatlardan haberdar olmasını sağlamak,
 7. Uluslararası kültürel miras politikaları, standartları, eğitimi ve farkındalık yaratma yöntemleri üzerine araştırmalar yapmak ve bu araştırma ve tartışma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak, 
 8. Bu amaç için gerekli bilgi, belge ve yayınları temin etmek, bir bilgi-belge merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için dergi, broşür, kitap gibi yayınlar ve bültenler çıkarmak, internet siteleri kurmak, var olan sosyal paylaşım ağlarında bilgilendirme bölümleri yaratmak,
 9. Kamu, özel sektör ve sivil toplumda kültürel miras bilinç farkındalığını artırmak için atölye, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, belgesel filmler, DVD’ler, tanıtım malzemeleri üretmek, var olanların yaygınlaştırılmasına ve tanınmasına yardımcı olmak, Türkiye dışında bu konular hakkındaki birikimlerin çevrilip Türkiye kamuoyuna ulaşmasını sağlamak, 
 10. Özel uzmanlık gerektiren kültürel miras sektöründe ihtiyaç duyulan uzman kadroların yetişmesi için teşvik, eğitim ve burs imkânları yaratmak,
 11. Her yaştan katılımcılar ve çeşitli meslek grupları için kültürel miras gezileri, toplantılar, konserler, sergiler, yarışmalar… vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 12. Kültürel miras alanındaki üstün başarıları özendirici çalışmalar yapmak, Türkiye’den üstün nitelikli projelerin uluslararası ödüller için aday gösterilmesine yardımcı olmak, yeni ödüller, teşvik ve destek burslarının konulmasını sağlamak,
 13. Tehdit altında olan kültür varlıkları, yerleşim yerleri ve alanları hakkında kamuoyunu farkındalığını artırıcı kampanyalar yürütmek, uygun gördüğü durumlarda mimari proje ve uygulamalar yapmak,
 14. Kültürel miras ile ilgili yüksek nitelikli standartlar ve sürdürülebilir politikalar için çalışmalarda bulunmak,
 15. Üniversitelerin kültürel miras eğitimi veren bölümleriyle yakın işbirliği içinde olmak, bu tür kurumların sayısının artmasını ve standartlarının yükseltilmesini, üniversite içi eğitimle koruma uygulamaları arasındaki bağlantının artmasını sağlamak,
 16. Kültürel mirasla birebir ilişkide olan tarihi yapı sahiplerinin yararlanabileceği yayınlar, seminerler, konferanslar, sergiler, paket eğitim programları düzenlemek, gezici etkinlik programları hazırlamak ve tarihi yapı sahiplerine ve bu konu ile ilgilenen yatırımcılara danışmanlık etmek, hizmet vermek,
 17. Kültürel mirasla doğrudan ilgili işlerde görev yapan mimarlar, mühendisler, koruma kurul üyeleri, bakanlık ve belediye görevlilerinin yararlanabileceği eğitim ve etkileşim ortamları yaratmak ve var olan etkileşimlerin kalitelerini yükseltmek,
 18. Kültürel mirasın korunması için kamu-özel sektör-sivil toplum işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, merkezi ve yerel yönetimin sağladığı desteğin, özel sektörün mali ve ayni yardımlarının artırılmasını, bu destekler hakkındaki bilginin toplumda yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 19. Üniversite, lise ve okullarda kültürel miras ile alakalı öğrenci kollarının ve kulüplerinin kurulması için çalışmalar yapmak ve bu kollar ve kulüplerle işbirliği içerisinde olmak,
 20. Basın-yayın kuruluşlarının kültürel miras duyarlığını artırıcı yayın yapmalarını desteklemek üzere teşvik edici sergiler, ödüller ve basın toplantıları düzenlemek,
 21. Yukarıda bahsedilen hedeflere ulaşmak üzere, (a) kültürel miras üzerine çalışmalar yapmak amacıyla fon arayışında bulunmak; yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, (b) yurt dışındaki benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak, aracılıkta bulunmak veya yardımlaşmak, (c) görev alanlarına giren konularda özel şirketler ve kamu kuruluşları ile ortak projeler yürütmek, (d) gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak veya ticari işletme kurmak (e) diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, ortak projelerde görev almak… 

gibi çalışmalar yapar ya da bu doğrultudaki çalışmaları destekler, teşvik eder.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, derneğin en az iki mevcut üyesi tarafından yazılı olarak üyeliği tavsiye edilmiş olan ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. 

Üyelikten Çıkma

Madde 5– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 6– Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller

 1. Dernek amaçlarına ve tüzüğüne açıkça aykırı davranışlarda bulunmak, 
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, 
 4. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek  Organları

Madde 7– Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul, 
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetim kurulu,

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 8– Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. 

Genel Kurul; 

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 
 3. Olağan Genel Kurul yılda bir, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
 4. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.
 5. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 
 6. Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 
 7. Genel Kurul’da her üye kişinin (onursal üyeler dahil) bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 
 8. Kurumsal üyeler, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi aracılığıyla oy kullanırlar.
 9. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 9– Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli veya oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. 

Açık oylamada,  Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ancak, bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi, 
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 6. Yönetim Kurulu’nca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek Yönetim ve Denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 
 10. Derneğin vakıf kurması,
 11. Derneğin fesih edilmesi,
 12. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 

 

Genel Kurul,  Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11– Yönetim Kurulu, yedi asıl ve beş yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir. 

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman üye’yi belirler. Yönetim Kurulu üyeleri belirli alanlarda Çalışma Grupları ile kurul arasındaki bağlantıyı koordine ederler.

Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere olağan olarak toplanır; tüm üyelerin yazılı olarak haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. 

Kurul, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Art arda ikiden, bir dönemde dörtten fazla toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunlu olmakla birlikte, Yönetim Kurulu, ilk toplantısından başlayarak yedek üyeleriyle birlikte çalışma yöntemini de seçebilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak, 
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, 
 5. Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak, 
 6. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında Genel Kurul’a sunmak, 
 7. Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 
 8. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı alıp uygulamak ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yerine getirir.

          

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir. 

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu durumda Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeleri göreve çağırmak zorunda olmakla birlikte Denetim Kurulu ilk toplantısından itibaren yedek üyelerle birlikte çalışmak yöntemini de seçebilir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında da Genel Kurul’a sunar. 

Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır. 

Derneğin Gelir Kaynakları 

Madde 13 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  100 TL, yıllık olarak da 100 TL aidat alınır. Öğrenciler için bu miktarların yarısı uygulanır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. 
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Dernek tarafından tertiplenen toplantı, kurs, gezi, konser, yarışma ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Bağış ve yardımlar, ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar ve diğer gelirlerden oluşur. 

      

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 14 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

Derneğin İç Denetimi

Madde 15- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 16- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli 

Madde 17– Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. 

Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Kültürel Mirası Koruma Derneği” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

Hüküm Eksikliği

Madde 18– Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

              

              

Adı ve Soyadı     _____ :    Görev Ünvanı             

Asıl Üyeler:

 1. Evangelia Sarlak Başkan 

 

 1. Mehmet Osman Kavala Başkan Yardımcısı

 

3 . Lory Zakar Sekreter

 1. Osman Köker Sayman

 

 1. Rubi Asa Üye

 

 1. İlmon Hancer Üye

 

 1. Pandeli Laki Vingas Üye